Case nº U-II/37/2006 of July 05, 2011. Postupak za ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.

Resolution Date:July 05, 2011
Issuing Organization:Ustavni Sud
SUMMARY

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

 
FREE EXCERPT

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, u povodu zahtjeva za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) i zakonom i prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj 5. srpnja 2011. donio je

O D L U K U

 1. Utvrđuje se da je u razdoblju od 16. kolovoza 2005. do 28. prosinca 2005. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine" broj 97/05.), u dijelu koji se odnosi na propisivanje vrste i visine naknade za zbrinjavanje ambalaže i ambalažnog otpada (članak 1. stavak 1. podstavci 3., 6. i 7., članak 2. podstavci 23., 24., 25. i 26., članak 4., članak 5., članak 12., članak 13., članak 16., članak 17. i članak 28.), bio u suprotnosti s člankom 3. i člankom 5. stavkom 1. Ustava, kao i s člankom 104. stavkom 3. Zakona o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.).

 2. Utvrđuje se da je u razdoblju od 30. rujna 2005. do 28. prosinca 2005. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine" broj 115/05.), u dijelu koji se odnosi na propisivanje vrste i visine naknade za zbrinjavanje ambalaže i ambalažnog otpada, bio u suprotnosti s člankom 3. i člankom 5. stavkom 1. Ustava, kao i s člankom 104. stavkom 3. Zakona o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.).

 3. Utvrđuje se da točke I. i II. odluke nisu osnova za primjenu članka 58. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst).

 4. Odbija se zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 1. stavka 1. podstavaka 3., 6. i 7., članka 2. podstavaka 23., 24., 25. i 26., članka 4., članka 5., članka 12., članka 13., članka 16., članka 17. i članka 28. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine" broj 97/05.).

 5. Odbija se zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine" broj 115/05.).

 6. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

  i

  R J E Š E N J E

 7. Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine" broj 97/05., 115/05., 81/08., 31/09., 156/09. i 38/10.) u cijelosti.

 8. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

  O b r a z l o ž e n j e

 9. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

  1.- Upravni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), na temelju članka 35. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnio je zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom:

  - članka 1. stavka 1. podstavaka 3., 6. i 7., članka 2. podstavka 23., članka 4., članka 5., članka 12. stavka 1. podstavka 1., članka 13., članka 16., članka 17. i članka 28. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine" broj 97/05., u daljnjem tekstu: Pravilnik o ambalaži) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Narodne novine" broj 115/05., u daljnjem tekstu: PID Pravilnik o ambalaži) - (U-II-64791/2009).

  2.- Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o ambalaži u cijelosti podnijeli su:

  a) - Hrvatska udruga poslodavaca,

  - Bavaria Adria d.o.o.,

  - Billa d.o.o.,

  - Cedevita d.o.o.,

  - Coca-Cola Beverages Hrvatska d.d.,

  - Dona trgovina d.o.o.,

  - Đakovačka vina d.d.,

  - Đakovština d.d.,

  - Fliba d.o.o.,

  - Iločki podrumi d.d.,

  - Istravino d.d.,

  - Jamnica d.d.,

  - Karlovačka pivovara d.d.,

  - Lura d.d.,

  - Magma d.d.,

  - Maraska d.d.,

  - Podravka d.d.,

  - Red Bull Adria d.o.o.,

  - Renci d.o.o.,

  - Unilever Croatia d.o.o.,

  - Valentić d.o.o.,

  - Zvijezda d.d., i

  - Zvir d.o.o.,

  koje sve zastupaju odvjetnici u odvjetničkom društvu Porobija & Porobija iz Zagreba - (U-II-37/2006) i

  b) - AWT International d.o.o.,

  - Badel 1862 d.d.,

  - Dalmacijavino d.d.,

  - Fructal Zagreb d.o.o.,

  - Magros d.o.o.,

  - Rauch Croatia d.o.o. i

  - Roto-promet d.o.o.,

  koje sve zastupaju odvjetnici u odvjetničkom društvu Porobija & Porobija iz Zagreba - (U-II-265/2006).

  3.- Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 11. Pravilnika o ambalaži podnio je Sindikat trgovine Hrvatske (U-II-1131/2006).

  4.- Na temelju članka 25. Ustavnog zakona, od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zatraženo je i dobiveno očitovanje.

 10. PRIGOVORI PODNOSITELJA ZAHTJEVA I PREDLAGATELJA

  A. Prigovori podnositelja zahtjeva

  5.- Podnositelj zahtjeva navodi da je u upravnom sporu broj: Us-3426/2006, pokrenutom povodom tužbe Zvijezda d.d. iz Zagreba, utvrdio da odredbe Pravilnika o ambalaži koje se odnose na naknadu za zbrinjavanje ambalažnog otpada nisu suglasne Zakonu o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09., u daljnjem tekstu: ZoO).

  U zahtjevu navodi članke 37. stavke 1. i 2., članak 38. stavak 1. i članak 104. stavak 1. točku 3. i stavak 3. ZoO-a, te ističe da iz navedenih članaka proizlazi da, u vrijeme donošenja Pravilnika o ambalaži, 27. srpnja 2005., i PID Pravilnika o ambalaži, 23. rujna 2005., ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: nadležni ministar) nije bila zakonom ovlaštena propisati naknadu za zbrinjavanje ambalažnog otpada, iz čega proizlazi da je prekoračeno ovlaštenje iz članka 104. stavka 3., u vezi članka 104. stavka 1. točke 3. alineje 1. ZoO-a. Ističe da je ta ovlast nadležnom ministru dana tek Uredbom o izmjeni i dopuni Zakona o otpadu ("Narodne novine" broj 153/05., u daljnjem tekstu: UID ZoO/05), koja je donesena na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora ("Narodne novine" broj 115/05. i 121/05.). Međutim, ističe da je ta Uredba donesena 23. prosinca 2005., a da je, na temelju članka 4. Uredbe, stupila na snagu danom objave u "Narodnim novinama", 28. prosinca 2005.

  Podnositelj zahtjeva navodi da prema članku 88. stavku 2. Ustava, uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag. Ističe da je naknada na temelju Pravilnika o ambalaži određena za prosinac 2005. godine, a da nije bilo moguće propisati naknadu za zbrinjavanje ambalažnog otpada za razdoblje prije stupanja na snagu propisa koji je nadležnog ministra ovlastio na propisivanje vrsta i iznosa naknada koje plaćaju obveznici plaćanja naknada na posebne kategorije otpada, načina i rokova obračunavanja i plaćanja naknada, te načina postupanja s posebnim kategorijama otpada (članak 2. Uredbe).

  Podnositelj zahtjeva zaključuje da su odredbe Pravilnika o ambalaži koje se odnose na naknadu za zbrinjavanje ambalažnog otpada u nesuglasju sa ZoO-om, jer nadležni ministar nije bio ovlašten propisati tu naknadu.

  Ustavnom sudu predlaže da donese odluku kojom će ukinuti odnosno poništiti navedene članke Pravilnika o ambalaži.

  B. Prigovori predlagatelja

  6.- Predlagatelji, u prvom redu, kao i podnositelj zahtjeva, osporavaju zakonsku ovlast nadležnog ministra za donošenje osporenog Pravilnika o ambalaži.

  Predlagatelji ponavljaju razloge podnositelja zahtjeva, ističući da je zakonodavac ovlastio nadležnog ministra da (sa stanjem na dan 28. prosinca 2005., ali ne i u trenutku donošenja Pravilnika o ambalaži, 27. srpnja 2005.) Pravilnikom o ambalaži uredi sljedeća pitanja:

  - način i postupak obavještavanja prodavača i potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečišćujućih tvari koje oni sadrže, te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad (članak 37. stavci 1. i 2. ZoO-a),

  - mogućnost povrata uporabljenih proizvoda, odnosno ambalaže koja se nakon odgovarajuće obrade može ponovno uporabiti (članak 38. stavak 1. točka 1. i stavak 2. ZoO-a),

  - mogućnost isplate naknade za uporabljivi otpad nakon iskorištenja proizvoda (članak 38. stavak 1. točka 2. i stavak 2. ZoO-a), te

  - vrste i iznose naknade koje plaćaju obveznici plaćanja naknada na posebne kategorije otpada, znači i rokove obračunavanja i plaćanja naknada, te način postupanja s ambalažom i ambalažnim otpadom (članak 104. stavak 1. točka 3. ZoO-a) što treba tumačiti sukladno članku 37. stavcima 1. i 2. ZoO-a, tj. da je nadležni ministar ovlašten propisati način postupanja s ambalažom kada postane otpad.

  6.- 1. Predlagatelji u predmetima broj: U-II-37/2006 i U-II-265/2006 (radi se o istovjetnim prijedlozima) osporavaju ustavnost odnosno zakonitost svih odredbi Pravilnika o ambalaži. Smatraju da je u suprotnosti sa:

  1.- člancima 5. stavkom 1., 14. stavkom 2., 49. stavcima 1. i 2., 50. stavkom 2. i 115. stavcima 1. i 2. Ustava,

  2.- člancima 17. i 18. stavkom 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 127/00., 59/01., 109/03. i 199/03., u daljnjem tekstu: ZSDU),

  3.- Zakonom o otpadu,

  4.- Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ("Narodne novine" broj 107/03., u daljnjem tekstu: ZoFZOEU) u cijelosti, a napose s člancima 1., 4. stavkom 1., 5. stavkom 1., 12., 17., 18. stavkom 3., 21. stavkom 1., 26. stavcima 1., 2., 3. i 4., 27. i 28.

  Predlagatelji smatraju da su Pravilnikom o ambalaži uređena i pitanja u pogledu kojih ovlast za njihovo uređivanje podzakonskim aktom ne proizlazi iz mjerodavnih odredbi ZoO-a.

  6.- 2. Predlagatelji osobito ističu neustavnost i nezakonitost pojedinih članaka Pravilnika o ambalaži: članka 11. te članka 2. u vezi s člancima 12. do 17.

  6.- 3. Obrazlažući nesuglasnost članka 11. Pravilnika o ambalaži sa ZSDU-om, u vezi sa ZoO-om, ZoFZOEU-om i Ustavom, predlagatelji navode da su tim člankom propisane detaljne obveze prodavatelja koji...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL