Case nº U-I/2414/2011 of November 07, 2012. Postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom

Resolution Date:November 07, 2012
Issuing Organization:Ustavni Sud
SUMMARY

Zakona o sprječavanju sukoba interesa

 
FREE EXCERPT

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.), na sjednici održanoj 7. studenoga 2012. donio je

O D L U K U

 1. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj 26/11. i 12/12.) te se ukidaju:

  - članak 8. stavak 13. u dijelu koji glasi: "kao i bankarske institucije i poslovni subjekti," i stavak 14.;

  - članak 26. stavak 3.;

  - članak 27. u dijelu koji glasi: "ili ne opravda utvrđeni nesklad ili nerazmjer";

  - članak 30. stavak 1. alineja 2. u dijelu koji glasi: "o postupku pred Povjerenstvom,";

  - članak 30. stavak 1. alineja 3. u dijelu koji glasi: "i na način propisan Pravilnikom kojim se uređuje postupak provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, donesenim na temelju ovog Zakona";

  - članak 39. stavak 5. prva rečenica u dijelu koji glasi: "utvrditi činjenice vlastitim radnjama ili" i druga rečenica u dijelu koji glasi: ", bankarske i druge financijske institucije";

  - članak 45. stavak 3. u dijelu koji glasi: "rok i";

  - članak 46.;

  - članak 47.;

  - članak 53. stavci 1. i 2.;

  - članak 55. stavak 2. u cijelosti i stavak 4. u dijelu koji glasi: "i izjave iz stavka 2. ovog članka".

 2. Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst) Ustavni sud određuje da se izbor predsjednika i članova Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa mora provesti najkasnije do 15. veljače 2013.

 3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

  i

  R J E Š E N J E

 4. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 8. stavaka 10. i 12., članka 42. stavka 1. točke 2. i stavka 3. u dijelu koji se odnosi na stavak 1. točku 2. te članka 44. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj 26/11. i 12/12.).

  Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine" broj 26/11. i 12/12.) u cjelini.

 5. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

  O b r a z l o ž e n j e

  POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

  1. - Hrvatski sabor donio je Zakon o sprječavanju sukoba interesa na sjednici održanoj 11. veljače 2011. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 26 od 2. ožujka 2011. (u daljnjem tekstu: ZoSSI).

   ZoSSI je izmijenjen Zakonom o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2012. Objavljen je u "Narodnim novinama" broj 12 od 26. siječnja 2012.

  2. - Prijedloge za ocjenu suglasnosti s Ustavom ZoSSI-ja podnijeli su:

   - Josip Leko iz Zagreba, predmet broj: U-I-2414/2011 (u daljnjem tekstu: prvi predlagatelj),

   - Gordana Grbić iz Zagreba, predmet broj: U-I-3890/2011 (u daljnjem tekstu: predlagateljica),

   - Daniel Majer iz Osijeka, predmet broj: U-I-4720/2012 (u daljnjem tekstu: drugi predlagatelj).

   Prvi predlagatelj i predlagateljica zatražili su na temelju članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), do okončanja postupka pred Ustavnim sudom, privremenu obustavu izvršenja svih pojedinačnih akata i radnji koje poduzima Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju ZoSSI-ja. Zahtjev prvog predlagatelja za primjenu članka 45. Ustavnog zakona proizlazio je i iz činjenice da je u vrijeme podnošenja prijedloga bio zastupnik Hrvatskog sabora i član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

  3. - 1. Polazeći od prigovora predlagatelja, Ustavni sud je na temelju članka 38. stavka 2. Ustavnog zakona sam pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom pojedinih odredaba ZoSSI-ja (v. točku 6.1. obrazloženja odluke).

  4. - Na temelju članka 25. Ustavnog zakona zatraženo je očitovanje o prijedlozima predlagatelja od Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada). Do donošenja ove odluke Ustavni sud ga nije zaprimio.

  5. - Zatražena pravna mišljenja Ustavnom sudu dostavili su prof. dr. sc. Arsen Bačić, profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Sanja Barić, profesorica na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Branko Smerdel, predstojnik Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  6. - 1. Pravna mišljenja zatražena su i od prof. dr. sc. Zlate Đurđević (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Josipa Kregara (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc. Zvonimira Lauca (Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strassmayera u Osijeku). Do donošenja ove odluke Ustavni sud ih nije zaprimio.

  7. - 2. Mišljenje je zatraženo i od Transparency International Hrvatska. Do donošenja ove odluke Ustavni sud ga također nije zaprimio.

   POSTUPAK DONOŠENJA ZoSSI-ja

  8. - Prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa, P.Z. broj 703, podnijela je predsjedniku Hrvatskog sabora Vlada Republike Hrvatske aktom klasa: 023-03/11-01/03, urbroj: 5030109-11-1 od 27. siječnja 2011. (u daljnjem tekstu: Prijedlog ZoSSI-ja) na temelju članka 85. Ustava (taj je članak u pročišćenom tekstu Ustava, "Narodne novine" broj 85/10., označen kao članak 84.) i članka 129. Poslovnika Hrvatskog sabora ("Narodne novine" broj 71/00., 129/.00., 117/01., 6/02. - pročišćeni tekst, 41/02., 91/03., 58/04., 69/07., 39/08. i 86/08.).

  9. - 1. U točki II. Prijedloga ZoSSI-ja ("Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom, te posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći") Vlada je istaknula sljedeće razloge zbog kojih je predložila ZoSSI:

   "Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti donesen je 2003. godine i od tada Hrvatski sabor do danas je donio šest izmjena i dopuna ovoga Zakona.

   Republika Hrvatska je 2005. ratificirala Konvenciju Ujedinjenih naroda protiv korupcije kojoj je svrha promicanje i jačanje mjera za učinkovitije i djelotvornije sprječavanje i borbu protiv korupcije kao i promicanje čestitosti, odgovornosti i pravilnog upravljanja javnim poslovima i državnom imovinom. Sukladno Konvenciji svaka je država stranka dužna, u skladu s temeljnim načelima svoga domaćeg prava, nastojati donijeti, održavati i jačati sustave koji promiču transparentnost i sprječavaju sukobe interesa. Svaka je država stranka dužna nastojati, kad je to primjereno i u skladu s temeljnim načelima svoga domaćeg prava, uvesti mjere i sustave na temelju kojih će državni službenici mjerodavnim vlastima morati dati izjave, između ostalog, i o svojim dodatnim djelatnostima, zaposlenju, ulaganjima, imovini i značajnim darovima ili koristima, uslijed kojih može doći do sukoba interesa u odnosu na njihovu službu u svojstvu državnog službenika.

   Hrvatski sabor donio je 19. lipnja 2008. godine Strategiju suzbijanja korupcije ... te je među prioritetna područja u borbi protiv korupcije svrstano sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti.

   U okviru procesa pristupanja Europskoj uniji obveza je Republike Hrvatske uskladiti pravni i institucionalni okvir sprječavanja korupcije sa standardima država članica Europske unije. U tom kontekstu, Prijedlog zakona omogućuje unaprjeđenje postojećeg sustava kroz jačanje neovisnosti Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa, preciznije uređenje niza instrumenata za sprječavanje sukoba interesa, uvođenje sustava nadziranja i verificiranja izjave o imovini (imovinske kartice) javnih dužnosnika uključujući i stroge sankcije za slučaj nepoštivanja propisa.

   Služenje interesu javnosti osnovni je zadatak javnih institucija. Građani očekuju od javnih dužnosnika da svoje dužnosti obavljaju časno, na pravičan i nepristran način. Iako sukob interesa ne predstavlja (sam po sebi) korupciju, sukobi između privatnih interesa i dužnosti dužnosnika u javnoj upravi, ako se neprimjereno rješavaju, mogu rezultirati korupcijom. Isto tako neadekvatno riješeni sukobi interesa među dužnosnicima u javnoj upravi utječu na slabljenje povjerenja građana u javne institucije.

   Cilj politike koja uređuje sukob interesa ne treba predstavljati zabranu svakog privatnog interesa koji javni dužnosnici mogu imati, čak i ako bi takav pristup bio razumljiv. Neposredni cilj trebao bi biti usmjeren na očuvanje integriteta dužnosnika i uprave uopće te donesenih odluka, priznajući tako da neriješen sukob interesa može za posljedicu imati zlouporabu položaja. Sukladno tom potrebno je postaviti sustav za ranu identifikaciju rizika i rješavanje sukoba interesa, ojačati integritet dužnosnika, uspostaviti efikasan mehanizam nadzora te propisati odgovarajuće i odvraćajuće sankcije. U postupku zakonodavne regulacije sukoba interesa posebnu pozornost treba obratiti i na moguće situacije sukoba interesa nakon prestanka obnašanja javne dužnosti.

   (...)

   Stoga se ovim Zakonom predlažu rješenja koja bi trebala ... unaprijediti koncept razumijevanja i sprječavanja sukoba interesa, a u konačnici i učinkovito djelovati na suzbijanje korupcije u Republici Hrvatskoj.

   (...)

   Otklanjanje političkog utjecaja na sastav Povjerenstva Zakon predviđa novim sastavom i načinom izbora Povjerenstva. (...) Unaprijeđene su postojeće odredbe – jasno definirane nadležnosti Povjerenstva s naglaskom na provedbi provjere i proaktivnom preventivnom djelovanju (obveza izdavanja smjernica i provedbe edukacije), ..."

   U Konačnom prijedlogu Zakona o sprječavanju sukoba interesa klasa: 023-03/11-01/03, urbroj: 5030109-11-2 od 8. veljače 2011. (u daljnjem tekstu: Konačni prijedlog ZoSSI-ja) ponovljena su utvrđenja sadržana u Prijedlogu ZoSSI-ja.

  10. - 2. Rasprava o Prijedlogu ZoSSI-ja (prvo čitanje) zaključena je 28...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL