Case nº U-III/5807/2010 of April 30, 2013. Postupak pokrenut ustavnom tužbom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom;

Resolution Date:April 30, 2013
Issuing Organization:Ustavni Sud
SUMMARY

Povreda ustavnog prava na pravično suđenje.

 
FREE EXCERPT

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo M. L. iz Z., trenutno na izdržavanju kazne zatvora u kaznionici u L. - P., na sjednici održanoj 30. travnja 2013. donio je

O D L U K U

 1. Ustavna tužba se usvaja.

 2. Ukidaju se:

  - točke II., III., V. i VII. izreke presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: I Kž-973/07-7 od 21. travnja 2010.,

  - točke 1., 2. i 5. izreke presude Županijskog suda u Požegi broj: K-8/06 od 28. svibnja 2007.

 3. Predmet se u ukinutim dijelovima vraća Županijskom sudu u Slavonskom Brodu, Stalnoj službi u Požegi na ponovni postupak.

 4. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

  O b r a z l o ž e n j e

 5. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

  1.- Podnositelj je pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu podnio u kaznenoj stvari u kojoj je pravomoćnom sudskom presudom proglašen krivim za više kaznenih djela u području gospodarskog poslovanja te je pravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine. Trenutačno je na odsluženju te kazne zatvora na temelju pravomoćne presude koja je predmet ovog ustavnosudskog postupka.

  U ustavnoj tužbi tvrdi da su mu u pravomoćno okončanom kaznenom postupku povrijeđeni ustavno jamstvo jednakosti svih pred zakonom određeno u članku 14. stavku 2. "povezano s pravom iz čl. 18. Ustava (pravo na učinkovito rješavanje žalbe protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u prvom stupnju)" i ustavno pravo na pravično suđenje zajamčeno člankom 29. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.).

  Također tvrdi da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje zajamčeno člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. - ispravak, 14/02. i 1/06., u daljnjem tekstu: Konvencija).

  2.- Sudske presude za koje podnositelj smatra da dovode do povrede njegovih ustavnih prava u ovom se postupku osporavaju djelomično, i to:

  - točke II., III., V. i VII. izreke presude i rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: I Kž-973/07-7 od 21. travnja 2010. (u daljnjem tekstu: drugostupanjska presuda),

  - točke 1., 2. i 5. izreke presude Županijskog suda u Požegi broj: K-8/06 od 28. svibnja 2007. (u daljnjem tekstu: prvostupanjska presuda).

  Točke 3. i 4. prvostupanjske presude ukinuo je sam Vrhovni sud točkom I. drugostupanjske presude. U tim je dijelovima predmet vratio Županijskom sudu u Požegi na ponovno suđenje, pa ti dijelovi presuda nisu predmet ovog ustavnosudskog postupka. Predmet ovog postupka nisu ni točka IV. drugostupanjske presude ni točka 6. prvostupanjske presude jer se ne odnose na podnositelja ustavne tužbe nego na drugoosuđenika g. T. S.

  3.- Na temelju članka 67. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnositelj je u ustavnoj tužbi zatražio od Ustavnog suda i "privremenu mjeru odgode izvršenja kazne zatvora po pravomoćnoj presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Kž-973/07-7 od 21. travnja 2010. pod točkom III u odnosu na M. L., do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka po ukidnoj odluci pod t. I i II i VI pred Županijskim sudom u Požegi, kao i do okončanja postupka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske po tužbi podnositelja M. L. protiv pobijane odluke pod t. III. i VII." Taj zahtjev podnositelja Ustavni sud nije posebno razmatrao.

  4.- Ustavni sud u postupku je pribavio mjerodavni spis Županijskog suda u Požegi broj: K-8/06.

  5.- Podnositelj je Ustavnom sudu 18. travnja 2011. dostavio i presliku rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Kž-475/08-10 od 1. prosinca 2010. kojim je prihvaćena njegova žalba u svojstvu drugooptuženika protiv presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: K-13/02 od 28. siječnja 2008. Tim je rješenjem ukinuta presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 28. siječnja 2008. zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak i odlučivanje o kaznenoj odgovornosti podnositelja za djelo iz članka 337. stavka 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97., 27/98., 50/00. - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-241/2000, 129/00., 51/01., 105/04., 84/05. i 71/06., u daljnjem tekstu: KZ).

  Podnositelj tvrdi da su djela za koja se kao drugooptuženik tereti u tom postupku (u kojem činjenice nisu pravilno utvrđene) činjenično povezana s kaznenim djelima koja su predmet ovog ustavnosudskog postupka, pri čemu su djela obuhvaćena ukinutom presudom Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 28. siječnja 2008. vremenski prethodila djelima koja su predmet ovog ustavnosudskog postupka.

  Stoga je Ustavni sud zatražio i dobio presliku spisa Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj: K-13/02.

  6.- Podnositelj je Ustavnom sudu dostavio i presliku presude Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu broj: II/P-51/02-20 od 20. ožujka 2006., koja je postala pravomoćna i ovršna 7. siječnja 2009. (u daljnjem tekstu: presuda o pravu vlasništva podnositelja od 20. ožujka 2006.).

  Smatra da ta presuda dokazuje neosnovanost kaznenih optužbi protiv njega, osobito u odnosu na točke 1. i 5. izreke osporene prvostupanjske presude.

  7.- Konačno, podnositelj je Ustavnom sudu dostavio presliku svoga zahtjeva za izvanrednu obnovu kaznenog postupka od 5. studenoga 2010. Zahtjev je obuhvatio "točke 1. 2. i 5. prvostupanjske presude od 28. 05. 2007. godine, kao i pravomoćno izrečene presude od strane Vrhovnog suda RH dana 21. 04. 2010. godine".

  Dostavio je i rješenje Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Stalne službe u Požegi, broj: Kv-8/2011-6K-2/11 od 31. ožujka 2011. kojim je njegov zahtjev odbijen (u daljnjem tekstu: prvostupanjsko rješenje o obnovi postupka od 31. ožujka 2011.) te rješenje Vrhovnog suda broj: I Kž 456/11-6 od 8. studenoga 2011. kojim je potvrđeno prvostupanjsko rješenje (u daljnjem tekstu: drugostupanjsko rješenje o obnovi postupka od 8. studenoga 2011.).

 6. ČINJENICE I OKOLNOSTI SLUČAJA

  8.- Podnositelj ustavne tužbe u relevantno je vrijeme (1997.) bio direktor tvrtke "F. U." d.o.o. S. B. i predsjednik Nadzornog odbora tvrtke T.o.B. d.d. S. B. (u daljnjem tekstu: "T.o.B." d.d. S. B.), a istodobno i 100%-tni vlasnik udjela u tvrtki "F. U." d.o.o. S. B. koja je bila 95%-tni vlasnik dionica u tvrtki "T.o.B." d.d. S. B.

  Prema utvrđenju Županijskog suda u Požegi, tvrtka "F. U." d.o.o. S. B. bila je "vladajuće društvo u odnosu na društvo 'T.o.B.' d.d. (točka 5. izreke prvostupanjske presude) i s tim je ovisnim društvom sklapala različite pravne poslove. Osim toga, tvrtka "F. U." d.o.o. S. B. sklapala je različite pravne poslove i s podnositeljem ustavne tužbe i s trećim pravnim osobama među kojima su pojedini poslovi kasnije postali predmet kaznenih istraga i kaznenih postupaka.

  9.- Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Požegi broj DO-K-15/98-99 od 6. prosinca 2005. pokrenut je kazneni postupak protiv podnositelja ustavne tužbe, g. T. S. (drugog osuđenika u istom kaznenom postupku koji je predmet ispitivanja pred Ustavnim sudom) te još dviju osoba (g. A. J. i g. Z. T.) zbog osnovane sumnje u počinjenje više različitih kaznenih djela u području gospodarskog poslovanja. Kazneni postupak protiv g. A. J. i g. Z. T. kasnije je razdvojen, tako da se osporene presude koje su predmet ovog ustavnosudskog postupka odnose samo na podnositelja ustavne tužbe i na g. T. S.

  Županijski sud u Požegi podnositelja kao prvooptuženika i g. T. S. kao drugooptuženika proglasio je krivima za dva kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavka 4. KZ-a koja su pobliže opisana u točkama 1. i 2. izreke prvostupanjske presude, te za tri kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292. stavka 2. KZ-a koja su pobliže opisana u točkama 3., 4. i 5. izreke prvostupanjske presude, pri čemu je kazneno djelo opisano u točki 5. izreke prvostupanjske presude Vrhovni sud preinačio u pravnom opisu i pravnoj oznaci djela.

  Za svako od pet kaznenih djela koje je prvostupanjski sud utvrdio da je podnositelj ustavne tužbe počinio, taj je sud podnositelju izrekao pojedinačnu kaznu zatvora, i to:

  - za kazneno djelo iz točke 1. izreke presude prvostupanjski sud utvrdio je kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci;

  - za kazneno djelo iz točke 2. izreke presude prvostupanjski sud utvrdio je kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i jednog (1) mjeseca;

  - za kazneno djelo iz točke 3. izreke presude prvostupanjski sud utvrdio je kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i četiri (4) mjeseci;

  - za kazneno djelo iz točke 4. izreke presude prvostupanjski sud utvrdio je kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i dva (2) mjeseca;

  - za kazneno djelo iz točke 5. izreke presude prvostupanjski sud utvrdio je kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i pet (5) mjeseci;

  Prvostupanjski sud izrekao je podnositelju ustavne tužbe jedinstvenu kaznu zatvora za svih pet (5) kaznenih djela u trajanju od tri (3) godine i 6 (šest) mjeseci.

  10.- U točki I. izreke drugostupanjske presude Vrhovni sud ukinuo je dijelove prvostupanjske presude u točkama 3. i 4. izreke, pa time i pripadajuće kazne zatvora u trajanju od jedne (1) godine i četiri (4) mjeseca odnosno jedne (1) godine i dva (2) mjeseca.

  Sukladno tome, do donošenja ove odluke podnositelj ustavne tužbe pravomoćno je osuđen za počinjenje ukupno tri kaznena djela. U ovoj će se odluci ta kaznena djela označavati kao kaznena djela iz točke 1., točke 2. i točke 5. izreke prvostupanjske presude. Sažeti činjenični opis tih djela glasi:

  1. djelo iz točke 1. izreke prvostupanjske presude - sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina "po nepravilnim uvjetima" (v. točku 14.5. obrazloženja ove...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL