Case nº U-II/1118/2013 of May 22, 2013. Postupak za ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.

Resolution Date:May 22, 2013
Issuing Organization:Ustavni Sud
SUMMARY

Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama klasa: 602-01/12-01/00431, ur.broj: 533-21-12-0005 od 31. siječnja 2013. ministra znanosti, obrazovanja i sporta, objavljena u "Narodnim novinama" broj 17 od 13. veljače 2013., koja je stupila na snagu 21. veljače 2013., te njezin sastavni dio: Kurikulum zdravstvenog odgoja.

 
FREE EXCERPT

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, odlučujući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) i zakonom, na sjednici održanoj 22. svibnja 2013., donio je

O D L U K U

 1. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama klasa: 602-01/12-01/00431, ur.broj: 533-21-12-0005 od 31. siječnja 2013. ministra znanosti, obrazovanja i sporta, objavljena u "Narodnim novinama" broj 17 od 13. veljače 2013., koja je stupila na snagu 21. veljače 2013., te njezin sastavni dio: Kurikulum zdravstvenog odgoja.

 2. Na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02.) Ustavni sud određuje da će se, do donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja u postupku usklađenom s ustavnim zahtjevima, u nastavi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj predavati sadržaji zdravstvenog odgoja sukladno programu koji se provodio do početka školske godine 2012./2013.

 3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

  O b r a z l o ž e n j e

 4. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

  1. - Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je 31. siječnja 2013. Odluku o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama klasa: 602-01/12-01/00431, ur.broj: 533-21-12-0005 (u daljnjem tekstu: Odluka-KZO/13).

  Odluka-KZO/13 glasi:

  "Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave ('Narodne novine', broj 150/2011.) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

  ODLUKU

  O UVOĐENJU, PRAĆENJU I VREDNOVANJU PROVEDBE KURIKULUMA ZDRAVSTVENOG ODGOJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

 5. Temeljem ove odluke uvodi se Kurikulum zdravstvenoga odgoja u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj te će se sustavno pratiti i vrednovati njegova provedba.

 6. Kurikulum zdravstvenoga odgoja sastavni je dio ove odluke, a provodit će se kroz sadržaje integrirane u nastavne programe predmeta, sate razrednika, školske projekte i druge školske aktivnosti.

 7. Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika vezano za sadržaje i teme zdravstvenoga odgoja provodit će Agencija za odgoj i obrazovanje.

 8. Provedbu Kurikuluma zdravstvenoga odgoja, kao i ishode učenja i poučavanja, sustavno će pratiti i vrednovati same škole (samovrednovanjem) te Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 9. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama od 27. rujna 2012. godine (klasa: 602-01/12-01/00431; urbroj: 533-21-12-0003).

 10. Ova odluka objavit će se u 'Narodnim novinama', a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

  Klasa: 602-01/12-01/00431

  Urbroj: 533-21-12-0005

  Zagreb, 31. siječnja 2013.

  Ministar

  dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

  KURIKULUM ZDRAVSTVENOG ODGOJA (...)"

  Kurikulum zdravstvenog odgoja sastoji se od sljedećih dijelova: uvoda, sugestija za učitelje, nastavnike i stručne suradnike i popisa preporučene literature, od tabelarnog prikaza četiriju nastavnih modula (I. Živjeti zdravo, II. Prevencija ovisnosti, III. Prevencija nasilničkog ponašanja i IV. Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje) po razredima i broju sati u okviru satova razrednika te od tabelarnog prikaza planiranih nastavnih sadržaja i očekivanih ishoda.

  1. - 1. Ustavni sud napominje da se u daljnjem tekstu ovog obrazloženja skraćeni naziv osporenog akta "Odluka-KZO/13" u pravilu koristi u značenju koje podrazumijeva Odluku ministra znanosti, obrazovanja i sporta od 31. siječnja 2013., zajedno s pripadajućim Kurikulumom zdravstvenog odgoja odnosno svim njegovim sastavnim dijelovima. Iznimno, u dijelovima teksta koji se izravno odnose samo na pojedinu sastavnicu Odluke-KZO/13 koristi se naziv te sastavnice.

   Isto pravilo vrijedi i za istoimenu i sadržajno istovjetnu Odluku ministra znanosti, obrazovanja i sporta i pripadajući Kurikulum zdravstvenog odgoja odnosno njegove sastavne dijelove klasa: 602-01/12-01/00431, ur.broj: 533-21-12-0003 od 27. rujna 2012. - Odluku-KZO/12 - koja je donesena prije Odluke-KZO/13 i o kojoj će također biti riječi u daljnjem tekstu ovog obrazloženja.

  2. - Odluka-KZO/13 objavljena je u "Narodnim novinama" broj 17 od 13. veljače 2013., a stupila je na snagu osmog dana od objave, to jest 21. veljače 2013. Njome je propisano da njezinim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka-KZO/12.

  3. - Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke-KZO/13 Ustavnom sudu su podnijeli:

   - Miroslav Kota iz Zagreba (predmet U-II-2907/2013),

   - Hrvatska stranka prava 1861. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: HSP 1861.), zastupana po predsjedniku Dobroslavu Paragi (predmet U-II-2908/2013),

   - Dario Čehić iz Poreča (predmet U-II-1118/2013),

   - Stojan Tokić iz Sesveta (predmet U-II-1405/2013) te

   - Udruga Glas roditelja za djecu (u daljnjem tekstu: GROZD), zajedno s Udrugom za promicanje etike, morala, obiteljskih vrijednosti i ljudskih prava Reforma, obje iz Zagreba, koje zastupaju Krešimir Planinić i Domagoj Šoljić, odvjetnici Odvjetničkog društva Planinić i partneri iz Zagreba, odvjetnik Miroslav Šumanović iz Zagreba te odvjetnik Marijo Vojvodić iz Ogulina (predmet U-II-2909/2013).

  4. - Predlagatelji Miroslav Kota i HSP 1861. prethodno su, prije stupanja na snagu Odluke-KZO/13 (to jest prije prestanka važenja Odluke-KZO/12), Ustavnom sudu podnijeli prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke-KZO/12. Nakon stupanja na snagu Odluke-KZO/13 (to jest nakon prestanka važenja Odluke-KZO/12), Ustavni sud zatražio je od navedenih predlagatelja očitovanje o tome proširuju li svoje prijedloge i na Odluku-KZO/13.

   S obzirom na sadržajnu istovjetnost Odluke-KZO/12 i Odluke-KZO/13, oba navedena predlagatelja dostavili su Ustavnom sudu svoja pisana očitovanja u kojima su naveli da u cijelosti ostaju kod argumentacije iz već podnesenih prijedloga u odnosu na Odluku-KZO/12 te je proširuju na novodonesenu Odluku-KZO/13.

  5. - 1. Predlagatelj Miroslav Kota također je predložio Ustavnom sudu donošenje rješenja o privremenoj obustavi izvršenja pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi Odluke-KZO/12 (odnosno Odluke-KZO/13), u smislu članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02., u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), smatrajući da su već nastupile te da bi mogle nastupiti daljnje teške i nepopravljive posljedice za građane Republike Hrvatske i to naročito djecu u osjetljivom razdoblju njihovog fizičkog i psihičkog sazrijevanja.

  6. - 2. Predlagatelji Dario Čehić, Stojan Tokić te udruge GROZD i Reforma svoje su prijedloge podnijeli nakon što je stupila na snagu Odluka-KZO/13. Dario Čehić i Stojan Tokić predložili su pokretanje ustavnosudskog postupka u odnosu na Odluku-KZO/13, dok su navedene udruge pokretanje postupka predložile i u odnosu na Odluku-KZO/12 i u odnosu na Odluku-KZO/13.

  7. - 3. Nakon stupanja na snagu Odluke-KZO/13 (to jest nakon prestanka važenja Odluke-KZO/12) u Ustavnom sudu zaprimljeno je ukupno osam prijedloga za pokretanje ustavnosudskog postupka u odnosu na Odluku-KZO/12. O svim prijedlozima za pokretanje ustavnosudskog postupka u odnosu na Odluku-KZO/12 Ustavni sud donio je rješenje broj: U-II-51/2013 i dr. od 20. svibnja 2013., kojim se ti prijedlozi odbacuju na temelju članka 32. Ustavnog zakona.

  8. - 4. Ova odluka Ustavnog suda donosi se u povodu prijedloga predlagatelja Miroslava Kote, HSP-a 1861., Daria Čehića, Stojana Tokića te dijela zajedničkog prijedloga Udruge GROZD i Udruge Reforma za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke-KZO/13.

  9. - Prije donošenja odluke Ustavni sud razmotrio je pitanje je li osporena Odluka-KZO/13 drugi propis kojeg je Ustavni sud nadležan ocjenjivati u smislu članka 125. alineje 2. Ustava, kojim je propisano da Ustavni sud odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.

   Člankom 26. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 126/12.) propisano je:

   "Članak 26. (1) Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

   (2) Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i ciljeve poučavanja, koncepciju učenja i poučavanja, pristupe poučavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim područjima i predmetima definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje.

   (3) Nacionalni kurikulum donosi ministar."

   Člankom 39. stavkom 1. točkom 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11.) propisano je:

   "Članak 39. Ministar predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom, a osobito:

   (...)

  10. - donosi provedbene propise kad je na to izrijekom zakonom ovlašten,

   (...)"

   Pod "drugim propisom", u smislu članka 125. alineje 2. Ustava, razumijeva se eksterni općenormativni i pravno obvezujući akt kojeg je donijelo tijelo državne vlasti radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više pravne snage, a koji uređuje odnose na općenit način i koji djeluje prema svima koji se nađu u pravnoj situaciji da se na njih dotični akt ima primijeniti. Sukladno tome, temeljna materijalna obilježja "drugog propisa" u smislu članka 125. alineje 2. Ustava jesu njegova apstraktnost i generalnost. Naziv akta u kojemu je propis sadržan ne utječe na njegovu pravnu prirodu.

   Slijedom navedenog, utvrđeno je da osporena Odluka-KZO/13 jest drugi...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL