Case nº U-I/4469/2008 of July 08, 2013. Postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom

Resolution Date:July 08, 2013
Issuing Organization:Ustavni Sud
SUMMARY

Zakon o preuzimanju dioničkih društava

 
FREE EXCERPT

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, odlučujući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.), na sjednici održanoj 8. srpnja 2013. donio je

O D L U K U

 1. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 13. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Narodne novine" broj 109/07., 36/09. i 108/12.).

 2. Članak 13. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Narodne novine" broj 109/07., 36/09. i 108/12.) prestaje važiti 15. prosinca 2013.

 3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

  O b r a z l o ž e n j e

 4. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

  1. - Hrvatski sabor donio je Zakon o preuzimanju dioničkih društava (u daljnjem tekstu: ZPDD) na sjednici 5. listopada 2007. ZPDD je objavljen u "Narodnim novinama" broj 109 od 24. listopada 2007., a stupio je na snagu 1. studenoga 2007.

   ZPDD je do donošenja ove odluke dva puta izmijenjen i dopunjen:

   - Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (u daljnjem tekstu: ZID ZPDD/09), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. ožujka 2009. Taj je zakon objavljen u "Narodnim novinama" broj 36 od 23. ožujka 2009., a stupio je na snagu 31. ožujka 2009.;

   - Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2012. Taj je zakon objavljen u "Narodnim novinama" broj 108 od 1. listopada 2012., a stupio je na snagu 9. listopada 2012.

   Osporeni članak 13. stavak 3. ZPDD-a nije ni izmijenjen ni dopunjen zakonskim izmjenama i dopunama iz 2009. i 2012.

  2. - Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 13. stavka 3. ZPDD-a podnijeli su: Michael Ljubas iz Zagreba i Jadran Produkt d.o.o. iz Zagreba, koje zastupa Daniel Brkan, odvjetnik u Zagrebu; Planidal ulaganja d.o.o. iz Sesveta, koje zastupa direktor Nenad Marković; Cockpit d.o.o. iz Splita, kojeg zastupa Vjekoslav Mladineo, odvjetnik u Splitu; Auctor kapital d.o.o. Zagreb, kojeg zastupa direktorica Ivana Turk; Goranko Fižulić i Biserka Preininger Fižulić, oboje iz Zagreba, koje zastupaju Ratko Žurić i Mojmir Ostermann, odvjetnici iz Odvjetničkog društva Žurić i partneri iz Zagreba; Marijan Ruždjak iz Zagreba, kojeg zastupa odvjetnica Nataša Grah iz Odvjetničkog društva Ruždjak i partneri iz Zagreba; Anto Perković iz Zagreba, Zdravko Jelić iz Osijeka i Konikom d.o.o. iz Osijeka, kojeg zastupa direktor Zdravko Jelić (u daljnjem tekstu: predlagatelji).

  3. - 1. Osim članka 13. stavka 3. ZPDD-a, predlagatelj Cockpit d.o.o. iz Splita predložio je pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i članka 61. stavaka 2. i 3. ZPDD-a, kao i članka 4. stavaka 1. i 2. ZID ZPDD/09. Ti su prijedlozi predlagatelja izdvojeni u zaseban predmet pod brojem: U-I-2471/2010.

   Predlagatelj Auctor kapital d.o.o. Zagreb predložio je pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i članka 4. stavka 2. ZID ZPDD/09. Taj dio prijedloga predlagatelja također je izdvojen u zaseban predmet pod brojem: U-I-2470/2010.

   Sukladno tome, predmet ovog postupka samo su prijedlozi tih predlagatelja koji se odnose na članak 13. stavak 3. ZPDD-a.

  4. - Osporeni članak 13. stavak 3. ZPDD-a glasi:

   "... ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

   Članak 13. (...)

   (3) Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički ne mogu ostvariti pravo glasa iz svih stečenih dionica ciljnog društva u sljedećim slučajevima:

  5. - kad, nakon nastupanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u zakonskom roku ne podnesu zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, od dana kad su došli u zakašnjenje do dana izvršenja ove obveze,

  6. - kad Agencija odbije ili odbaci zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, od dana konačnosti rješenja kojim se odbija ili odbacuje isti zahtjev do dana konačnosti rješenja kojim Agencija odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje,

  7. - kad, nakon što im je Agencija odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje, istu ne objave u zakonskom roku, od dana kad su došli u zakašnjenje do dana izvršenja ove obveze."

 5. PRIGOVORI PREDLAGATELJA

  1. - Predlagatelji Michael Ljubas i Jadran Produkt d.o.o. iz Zagreba (predmet broj: U-I-4469/2008) smatraju da je osporeni članak 13. stavak 3. ZPDD-a nesuglasan s člancima 5. stavkom 1., 49. stavkom 4. i 50. stavkom 2. Ustava.

   Obrazlažući svoj prijedlog, predlagatelji ističu kako isključenje prava glasa pod uvjetima predviđenim osporenim člankom 13. stavkom 3. ZPDD-a ima takav učinak da ponuditelju i osobama koje su s njim povezane oduzima pravo glasa iz svih dionica neovisno o tome kada su ih stekli, dok s druge strane ostali, u pravilu dioničari s manjinskim udjelima, u isto vrijeme imaju znatno veća prava nego što su ih stekli ulaganjem svog kapitala. U tom smislu predlagatelji navode:

   "U slučaju da se glavna skupština održi za vrijeme dok je ponuditelju i osobama koje s njim zajednički djeluju isključeno pravo glasa, ostali dioničari bi mogli donositi odluke, iako nemaju većinu glasova ili potrebnu zastupljenost dioničara na glavnoj skupštini. Štoviše, drugi dioničari bi mogli promijeniti dotadašnji položaj ponuditelja i osoba koje s njim djeluju odlukom o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala dioničkog društva ili odlukom o prestanku društva. Na donošenje takvih odluka, ponuditelj i osobe koje su s njim povezane nemaju mogućnost efikasne pravne zaštite s obzirom da se postupak preuzimanja vodi pred HANF-om, odnosno povodom upravne tužbe pred Upravnim sudom Republike Hrvatske, a trajanje tih postupaka ne ovisi samo o radnjama ponuditelja."

   Navode dalje kako je osporeni članak 13. stavak 3. ZPDD-a u suprotnosti i s odlukom Ustavnog suda broj: U-I-977/2004 od 22. studenoga 2006., koja je donesena u povodu prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 6. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Narodne novine" broj 84/02., 87/02. i 120/02., u daljnjem tekstu: ZPDD/02). Tom je odlukom ukinut članak 6. stavak 3. ZPDD/02, koji je glasio:

   "Članak 6. (...)

   (3) Dok ponuditelj ne provede postupak preuzimanja sukladno odredbama ovog Zakona, njegove dionice i dionice osoba koje s njim zajednički djeluju ne daju pravo glasa."

   Predlagatelji smatraju kako se zaštita dioničara za vrijeme trajanja postupka preuzimanja može ostvariti i primjenom nekih drugih odredbi ZPDD-a, konkretno člancima 48., 49. i 59. ZPDD-a, na način koji je razmjeran cilju koji se želi postići, a da se ne isključuje pravo glasa ponuditelju i osobama koje s njim zajednički djeluju.

   Predlažu pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti članka 13. stavka 3. ZPDD-a s Ustavom. U smislu članka 45. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), do donošenja odluke Ustavnog suda predlažu privremenu obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se u upravnom postupku pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA) pod brojem: 326-321-08-5 poduzimaju na osnovi članka 13. stavka 3. ZPDD-a jer bi izvršenjem takvih akata za njih mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice.

  2. - Planidal ulaganja d.o.o. iz Sesveta (predmet broj: U-I-41968/2009) također smatra da je članak 13. stavak 3. ZPDD-a nesuglasan s člancima 5. stavkom 1., 49. stavkom 4. i 50. stavkom 2. Ustava. Pobliže obrazlažući svoje stajalište predlagatelj ističe:

   "Osporena odredba ima takav učinak da u razdoblju od nastanka obveze davanja ponude za preuzimanje do dovršetka postupka preuzimanja ponuditelju oduzima pravo glasa u glavnoj skupštini društva i to ne samo iz onih dionica čijim stjecanjem je nastala obveza objavljivanja ponude, već i onih dionica koje je ponuditelj stekao ranije i iz kojih je već ostvarivao pravo glasa.

   S druge strane, osporena odredba, prema predlagateljevom mišljenju, ima za posljedicu da ostali, redovito manjinski dioničari, za to vrijeme imaju znatno više prava od novca koji su uložili u dionice, budući da mogu samostalno donositi odluke iz nadležnosti glavne skupštine društva premda nemaju većinu glasova a (možda) niti potrebnu zastupljenost dioničara na sjednici glavne skupštine.

   Ponuditelj ne samo da nema pravo glasa na tim skupštinama, već svojim sudjelovanjem u radu sjednice ne može spriječiti glavnu skupštinu da donosi valjane odluke.

   Pored navedenog, osporena odredba može dovesti do situacije da za vrijeme trajanja ponude za preuzimanje manjinski dioničari promijene dosadašnji položaj većinskog dioničara - ponuditelja, primjerice, donošenjem odluke o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala ili odluke o prestanku društva."

   Predlagatelj također predlaže ukidanje članka 13. stavka 3. ZPDD-a. Na temelju članka 45. Ustavnog zakona, do donošenja odluke Ustavnog suda predlaže i privremenu obustavu izvršenja radnji koje se poduzimaju na osnovi osporenih odredbi.

  3. - Predlagatelj Cockpit d.o.o. iz Splita (predmet broj: U-I-54290/2009) osporeni članak 13. stavak 3. ZPDD-a smatra nesuglasnim s člancima 3., 14. stavkom 2., 48. stavkom 1., 49. stavcima 1. i 4. te s člankom 89. stavcima 4. i 5. Ustava.

   Pobliže obrazlažući svoje stajalište predlagatelj ističe kako je Ustavni sud u analognoj situaciji, pri ocjeni ustavnosti sličnih odredaba ZPDD/02 već donio odluku broj: U-I-977/2004 od 22. studenoga 2006. kojom je ukinuo članak 6. stavak 3. navedenog zakona (v. točku 4. obrazloženja ove odluke). Predlagatelj citira navedenu odluku i predlaže da Ustavni sud postupi na isti način i u odnosu na osporeni članak 13. stavak 3. ZPDD-a.

  4. - Predlagatelj Auctor kapital d.o.o. iz Zagreba (predmet broj: U-I-64626/2009) smatra da je osporeni članak 13. stavak 3. ZPDD-a nesuglasan s člancima 5. stavkom 1., 48. stavcima 1. i 4...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL