Case nº U-II/1304/2013 of July 16, 2013. Postupak za ocjenu suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.

Resolution Date:July 16, 2013
Issuing Organization:Ustavni Sud
SUMMARY

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

 
FREE EXCERPT

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, predsjednica Suda, te suci Mato Arlović, Marko Babić, Snježana Bagić, Slavica Banić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Ivan Matija, Antun Palarić, Aldo Radolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, odlučujući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti drugog propisa s Ustavom Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.) i zakonom, na sjednici održanoj 16. srpnja 2013. jednoglasno je donio

O D L U K U

 1. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ("Narodne novine" broj 26/13. i 34/13.) koji je donijelo Nacionalno vijeće za znanost.

 2. Na temelju članka 31. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02.), Ustavni sud određuje da će se do donošenja novog pravilnika, usklađenog s ustavnim zahtjevima obrazloženima u ovoj odluci, izbori u znanstvena zvanja obavljati na temelju Pravilnika o izboru u znanstvena zvanja ("Narodne novine" broj 84/05., 100/06., 138/06., 42/07. - odluka Ustavnog suda, 120/07., 71/10., 116/10. i 38/11.).

 3. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

  O b r a z l o ž e n j e

  1.- Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (u daljnjem tekstu: PUIZZ) donijelo je Nacionalno vijeće za znanost na svojoj 78. sjednici održanoj 19. veljače 2013. PUIZZ je objavljen u "Narodnim novinama" broj 26 od 1. ožujka 2013., a stupio je na snagu 9. ožujka 2013.

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (u daljnjem tekstu: PID PUIZZ) donijelo je Nacionalno vijeće za znanost na svojoj 79. sjednici, održanoj 5. ožujka 2013. PID PUIZZ objavljen je u "Narodnim novinama" broj 34 od 22. ožujka 2013., a stupio je na snagu 30. ožujka 2013.

 4. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

  2.- Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom PUIZZ-a u cjelini, kao i pojedinih njegovih odredaba, podnijeli su:

  - odvjetnik Hrvoje-Nikola Cvetković iz Zagreba (predmet broj: U-II-1304/2013),

  - dr. sc. Tomislav Veliki iz Samobora (predmet broj: U-II-1880/2013),

  - dr. sc. Dean Čizmar iz Zagreba (predmet broj: U-II-2090/2013),

  - Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji zastupa dekan prof. dr. sc. Igor Bojanić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu koji zastupa dekan prof. dr. sc. Jozo Čizmić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci koji zastupa dekan prof. dr. sc. Eduard Kunštek i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji zastupa dekan prof. dr. sc. Zoran Parać (predmet broj: U-II-3118/2013). Ti će se predlagatelji u ovoj odluci skraćeno nazivati: pravni fakulteti,

  - Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koji zastupa dekan prof. dr. sc. Nenad Zakošek, a njega zastupaju odvjetnici Odvjetničkog društva Mihočević & Bajs iz Zagreba (predmet broj: U-II-3552/2013),

  - dr. sc. Tamara Nikšić iz Zagreba (predmet broj: U-II-3713/2013).

  3.- Pozivom na članak 42. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 42/02. - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), o prijedlozima predlagatelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom PUIZZ-a zatražena su očitovanja Vlade Republike Hrvatske i Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koje nisu dostavile tražena očitovanja u roku koji je odredio Ustavni sud.

  3.- 1. Tijekom postupka zatraženo je i dobiveno očitovanje Nacionalnog vijeća za znanost klasa: 640-03/13-02/0001, urbroj: 355-02-02-13-0035 od 20. lipnja 2013. (u daljnjem tekstu: očitovanje Nacionalnog vijeća za znanost od 20. lipnja 2013.). Također je zatraženo i dobiveno očitovanje Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/13-15/15, urbroj: 50301-04/12-13-14 od 11. srpnja 2013. (u daljnjem tekstu: očitovanje Vlade Republike Hrvatske od 11. srpnja 2013.). Očitovanja su zatražena o svim prijedlozima predlagatelja, osim o prijedlogu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koje je Ustavni sud zaprimio 21. lipnja 2013. i o prijedlogu dr. sc. Tamare Nikšić koji je Ustavni sud zaprimio 3. srpnja 2013.

  Ustavni sud posebno naglašava da u vrijeme sastavljanja očitovanja od 20. lipnja 2013. Nacionalno vijeće za znanost nije ispunjavalo pretpostavke za rad zbog isteka mandata dijela njegovih članova. Posebno napominje i to, da je primljeno očitovanje potpisala prof. dr. sc. Maja Vehovec, bivša predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost kojoj je mandat istekao 13. ožujka 2013. Neovisno o tome, Ustavni sud smatra da za potrebe ovog ustavnosudskog postupka nema prepreka to očitovanje smatrati relevantnim izvorom zatraženih podataka.

  1) Nadležnost Ustavnog suda za odlučivanje o ustavnosti i zakonitosti PUIZZ-a

  4.- Na temelju članka 125. alineje 2. Ustava, Ustavni sud nadležan je za odlučivanje o "suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom".

  Poslije stupanja na snagu Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" broj 20/10. i 143/12.; u daljnjem tekstu: ZUS), Visoki upravni sud Republike Hrvatske postao je nadležan za ocjenu zakonitosti općih akata.

  Ustavni sud je 5. ožujka 2012. donio rješenje broj: U-II-5157/2005 i dr. ("Narodne novine" broj 41/12.), u kojemu je odredio mjerila za razgraničenje "drugih propisa" koji su u nadležnosti Ustavnog suda od "općih akata" koji su u nadležnost Visokog upravnog suda.

  U odluci broj: U-II-1118/2013 i dr. od 22. svibnja 2013. ("Narodne novine" broj 63/13.) Ustavni sud izrazio je stajalište da se pod "drugim propisom" u smislu članka 125. alineje 2. Ustava razumijeva eksterni općenormativni i pravno obvezujući akt kojeg je donijelo tijelo državne vlasti radi uređenja pojedinih pitanja, izvršenja i provedbe zakona ili radi provedbe drugog propisa više pravne snage, a koji uređuje odnose na općenit način i koji djeluje prema svima koji se nađu u pravnoj situaciji da se na njih dotični akt ima primijeniti. Sukladno tome, temeljna materijalna obilježja "drugog propisa" u smislu članka 125. alineje 2. Ustava jesu njegova apstraktnost i generalnost. Naziv akta u kojemu je propis sadržan ne utječe na njegovu pravnu prirodu.

  Nesporno je da je PUIZZ propis u materijalnom smislu. Međutim, i mnogi opći akti jesu propisi u materijalnom smislu, ali se s obzirom na donositelja ne ubrajaju u "druge propise" u smislu članka 125. alineje 2. Ustava. U praksi se ipak može dogoditi da se iz određenih drugih ustavnopravnih razloga i takvi opći akti iznimno moraju ubrojiti u "druge propise" u smislu članka 125. alineje 2. Ustava. U rješenju broj: U-II-5157/2005 i dr. od 5. ožujka 2012. navedena je jedna takva iznimka:

  "Iznimka od pravila da se 'drugim propisima' u smislu članka 125. alineje 2. Ustava ne smatraju eksterni i interni opći akti koje donose tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu statuti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zbog njihove važnosti za ostvarenje Ustavom zajamčenog prava građana na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (članak 4. stavak 1. i glava VI. Ustava), kontrola zakonitosti statuta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora biti izuzeta iz nadležnosti Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u smislu članka 3. stavka 2. ZUS-a i neposredno provedena u okviru kontrole ustavnosti i zakonitosti iz članka 125. alineje 2. Ustava."

  Slično tome, osporeni PUIZZ donijelo je Nacionalno vijeće za znanost koje se ne može smatrati tijelom državne vlasti. Stoga je potrebno prethodno odgovoriti na pitanje može li se PUIZZ zbog objektivnih ustavnopravnih razloga smatrati "drugim propisom" u smislu članka 125. alineje 2. Ustava jer o tome ovisi nadležnost Ustavnog suda za odlučivanje u ovom predmetu.

  4.- 1. Radi uvida u mišljenja mjerodavnih tijela i institucija, Ustavni sud je od Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za znanost i visoko obrazovanje zatražio i primio očitovanja o pravnom položaju Nacionalnog vijeća za znanost i o pravnoj prirodi akata koje donosi to vijeće.

  4.- 2. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - odluka Ustavnog suda, 46/07., 45/09. i 63/11., u daljnjem tekstu: ZZDVO) definira Nacionalno vijeće za znanost kao najviše stručno tijelo u Republici Hrvatskoj koje brine o razvoju i kvaliteti cjelokupne znanstvene djelatnosti Republike Hrvatske.

  Članak 9. stavak 2. ZZDVO-a propisuje da mandat predsjednika i članova vijeća traje četiri godine. Članak 11. ZZDVO-a propisuje postupak izbora predsjednika i članova vijeća: članove imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Kandidate Vlada Republike Hrvatske utvrđuje na temelju prijedloga koje podnose znanstveni instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, vijeće veleučilišta i visokih škola, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, sindikati u znanosti te znanstvenici i članovi akademske zajednice na temelju javno objavljenog poziva za predlaganje kandidata. Sukladno tome, Odlukom Hrvatskog sabora od 13. ožujka 2009. ("Narodne novine" broj 35/09.) imenovani su predsjednik i šest članova Nacionalnog vijeća za znanost. Mandat predsjednika i većine članova istekao je 13. ožujka 2013. Do dana donošenja ove odluke nadležno ministarstvo nije objavilo javni poziv za predlaganje kandidata za novi sastav tog vijeća.

  Nacionalno vijeće za znanost donosi program rada za mandatno razdoblje i godišnji program rada koje potvrđuje ministar nadležan za poslove znanosti i visokog obrazovanja. Za svoj rad odgovorno je Hrvatskom saboru, kojemu najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj (članak 13. stavak 6. ZZDVO-a).

  Nacionalno vijeće za znanost raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost, te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje, daje prethodno mišljenje na pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija koji donosi ministar nadležan za poslove znanosti i visokog obrazovanja...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL