Case nº U-III/3463/2012 of June 20, 2013. Postupak pokrenut ustavnom tužbom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom;

Resolution Date:June 20, 2013
Issuing Organization:Ustavni Sud
SUMMARY

Nema povrede ustavnih prava na žalbu i pravično suđenje.

 
FREE EXCERPT

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Snježana Bagić, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Ivan Matija, Aldo Radolović, Duška Šarin i Miroslav Šeparović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenuo Z. D. iz Z., koga zastupa V. D. L., odvjetnica u Z., na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. jednoglasno je donio

O D L U K U

 1. Ustavna tužba se odbija.

 2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

  O b r a z l o ž e n j e

 3. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

  1. - Podnositelj Z. D. iz Z., koga u postupku pred Ustavnim sudom zastupa V. D. L., odvjetnica u Z. (u daljnjem tekstu: podnositelj) je 16. lipnja 2012. podnio dopuštenu i pravodobnu ustavnu tužbu smatrajući da su mu presudama Vrhovnog suda Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj: III Kž 14/11-6 od 21. ožujka 2012. i I Kž-774/08-36 od 7. srpnja 2011., kao i rješenjem Vrhovnog suda broj: I Kž-744/08-40 od 14. ožujka 2012. povrijeđena ustavna prava iz članaka 14., 18., 28. i 29. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10., u daljnjem tekstu: Ustav), kao i članci 3. i 5. Ustava i članci 6., 13., 14. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine" - Međunarodni ugovori broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 8/99. - ispravak, 14/02. i 1/06., u daljnjem tekstu: Konvencija) te članak 2. Protokola 7 i članak 1. Protokola 12 uz Konvenciju.

   Presudom Vrhovnog suda u trećem stupnju odbijena je žalba podnositelja kao neosnovana i potvrđena je presuda Vrhovnog suda u drugom stupnju kojom je podnositelj proglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine - teško djelo protiv opće sigurnosti - dovođenjem u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom iz članka 271. stavka 2., u svezi s člankom 263. stavkom 1. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97., u daljnjem tekstu: KZ) za koji mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci.

  2. - 1. Podnositelj je u ustavnoj tužbi na temelju članka 67. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02. - pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) predložio odgodu ovrhe pravomoćne presude do donošenja odluke o ustavnoj tužbi.

   U prijedlogu podnositelj navodi:

   "Pravni učinci osporenih presuda podnositelju tužbe prouzročili bi neimovinsku štetu koja bi se teško mogla popraviti.

   Ovo stoga što bi izvršenjem kazne zatvora podnositelj zasigurno trpio povredu prava osobnosti zbog nečovječnih i nehumanih te ponižavajučih uvijeta koji vladaju u zatvorima u republici hrvatskoj o čemu svjedoče godišnja izvješća Pučkog pravobranitelja, izvješća CTP-a odbora kao i presude ECHR protiv Hrvatske npr. Cenbauer protiv RH, Testa protiv RH, ..."

  3. - 2. Za potrebe ustavnosudskog postupka pribavljen je spis Županijskog suda u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Županijski sud) broj: K-66/08.

 4. ČINJENICE I OKOLNOSTI SLUČAJA

  1. - U postupku, koji je prethodio ustavnosudskom, utvrđeno je:

   - Okružno javno tužilaštvo Zagreb podnijelo je 26. prosinca 1992. zahtjev za provođenje istrage protiv podnositelja radi osnovane sumnje na počinjenje krivičnih djela protiv života i tijela - ubojstvo i pokušaj ubojstva - iz članka 34. stavka 1. (članak 35.) Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 8/90., 9/91., 39/92., 77/92. i 91/92., u daljnjem tekstu: KZRH), u svezi s člankom 17. (19.) Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 3/90., 38/90., 45/90., 39/92. i 91/92., u daljnjem tekstu: OKZRH), a po dovršetku istrage podignuta je optužnica s istom pravnom kvalifikacijom 11. studenoga 1993.,

   - rješenjem Okružnog suda u Zagrebu spojena su dva krivična postupka protiv podnositelja (prethodno opisani postupak i postupak po optužnici radi krivičnog djela falsificiranja novca iz članka 168. stavka 1. OKZRH-a),

   - istraga je dva puta proširivana radi kaznenog djela falsificiranja novca,

   - tijekom istrage i glavne rasprave ispitana su 23 svjedoka te vještaci, provedena su sudsko-medicinska i balistička vještačenja te kombinirano sudsko-medicinsko i balističko vještačenje, kao i tzv. vještačenje parafinskih rukavica, provedene su dopune balističkog vještačenja i izvršene rekonstrukcije na mjestu događaja,

   - pročitano je izviješće o uhićenju, obdukcijski zapisnik za oštećenicu, medicinska dokumentacija za drugu svjedokinju-oštećenicu, zapisnik o uviđaju, zapisnik o pretrazi stana i drugih prostorija, liječnički pregled i analiza alkohola u tijelu za podnositelja, podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda za vremenske prilike u vrijeme počinjenja kaznenih djela ubojstva i pokušaja ubojstva, razmotrena je fotodokumentacija očevida i obdukcije,

   - nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (u daljnjem tekstu: ŽDO) izmijenilo je djelomično činjenični opis kaznenih djela ubojstva i ubojstva u pokušaju i prilagodilo kvalifikaciju kaznenog djela falsificiranja novca sukladno novom KZ-u 15. veljače 2002. u kazneno djelo krivotvorenja novca iz članka 274. stavka 1. KZ-a,

   - 20. veljače 2002. podnositelj je proglašen krivim za kaznena djela ubojstva i pokušaja ubojstva, a oslobođen je za kazneno djelo krivotvorenja novca; izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od četiri godine i jedanaest mjeseci,

   - podnositelj je podnio putem odvjetnika žalbu na prvostupanjsku presudu 15. svibnja 2002., odgovor na žalbu ŽDO-a 27. svibnja 2002., dopunu žalbe 6. lipnja 2002. po drugom odvjetniku i osobno pisanu žalbu na presudu 6. lipnja 2002., kao i osobno sastavljenu dopunu žalbe 11. studenoga 2002.,

   - Vrhovni sud donio je u predmetu broj: I Kž-617/02-5 od 3. lipnja 2003. presudu kojom je prihvatio žalbu podnositelja i predmet vratio sudu prvog stupnja na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjeno vijeće, a odbio žalbu ŽDO-a kao neosnovanu i u oslobađajućem dijelu potvrdio prvostupanjsku presudu,

   - u ponovljenom kaznenom postupku provedena je i djelomična rekonstrukcija na mjestu događaja te je pribavljena odgovarajuća dokumentacija Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove područja gdje je izvršeno kazneno djelo, a radi naknadne promjene i izgradnje terena i bitno izmijenjenog mjesta događaja,

   - na glavnoj raspravi 1. travnja 2004. ŽDO je izmijenilo činjenični opis kaznenog djela i pravnu kvalifikaciju te je podnositelju stavilo na teret kazneno djelo protiv opće sigurnosti imovine i sigurnosti prometa - teško djelo protiv opće sigurnosti - dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom opisano u članku 271. stavku 2., u svezi s člankom 263. stavkom 1. KZ-a,

   - Županijski sud je 1. travnja 2004. u predmetu broj: XII-K-208/03 proglasio podnositelja krivim za kazneno djelo iz članka 271. stavka 2., u svezi s člankom 263. stavkom 1. KZ-a i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i tri mjeseca,

   - 8. travnja 2004. podnositelj je putem branitelja podnio žalbu na presudu od 1. travnja 2004. i odgovor na žalbu ŽDO-a 30. lipnja 2004.,

   - Vrhovni sud je pod brojem predmeta I Kž 668/04-6 od 6. prosinca 2005. rješenjem prihvatio žalbu podnositelja, ukinuo pobijanu presudu i predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjeno vijeće,

   - nakon ponovno provedena glavne rasprave u predmetu broj: IX K-35/06 od 13. listopada 2006., Županijski sud je donio oslobađajuću presudu u odnosu na podnositelja,

   - podnositelj je 28. ožujka 2007. podnio odgovor na žalbu ŽDO-a,

   - Vrhovni sud je rješenjem broj: I Kž 1020/06-6 od 19. ožujka 2008. ukinuo presudu od 13. listopada 2006. i predmet vratio sudu prvog stupnja na ponovno suđenje,

   - u predmetu broj: IX K-66/08. Županijski sud donio je 7. svibnja 2008. oslobađajuću presudu u odnosu na podnositelja,

   - podnositelj je 16. lipnja 2008. podnio odgovor na žalbu ŽDO-a,

   - u predmetu broj: I Kž 774/08-36 dana 7. srpnja 2011. Vrhovni sud je prihvatio žalbu ŽDO-a, preinačio prvostupanjsku presudu i donio osuđujuću presudu u odnosu na podnositelja te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci,

   - podnositelj je 28. listopada 2011. podnio žalbu na presudu Vrhovnog suda,

   - Vrhovni sud je rješenjem o ispravku broj: I Kž 774/08-40 od 14. ožujka 2012. ispravio izreku presude od 7. srpnja 2011.,

   - podnositelj je 30. ožujka 2012. i 2. travnja 2012. podnio dopune žalbe na presudu Vrhovnog suda od 7. srpnja 2011. i na rješenje o ispravku presude,

   - Vrhovni sud je 21. ožujka 2012. donio presudu broj: III Kž 14/11-6 kojom je odbio kao neosnovanu žalbu podnositelja i potvrdio drugostupanjsku presudu.

  2. - 1. Vrhovni sud u obrazloženju drugostupanjske presude navodi:

   "U pravu je žalitelj kada navodi da je sud prvog stupnja pogrešno utvrdio činjenično stanje, jer je iz provedenih dokaza i to prvenstveno iz iskaza oštećenice ... i nalaza i mišljenja balističkih vještaka ... te sudsko-medicinskog vještaka ... pogrešno zaključio da nije dokazano da je opt. Z. D. 24. prosinca 1992. godine oko 21,00 sat pucao 'iz kratkog vatrenog oružja neutvrđene marke i kalibra' u pravcu voćnjaka u kojemu je uočio obrise dviju osoba, pri čemu je jedno zrno pogodilo oštećenicu ... i nanijelo joj povrede od kojih je smrtno stradala.

   Sud prvog stupnja u potpunosti je zanemario iskaz ošt. kao svjedoka ... koja je u ovom dugotrajnom postupku ispitana u više navrata ..., a koja na identičan način opisuje u svim detaljima, bez ijedne kontradikcije, događaj koji se zbio ...ponavljajući kako je dobro vidjela da iz kuće izlaze tri muške osobe, te da zatim jedan od njih, a sigurna je da je to optuženik, vadi pištolj ... uz povik (...). Navodi kako su ona i T. S. počele bježati okrenute leđima toj kući gdje se nalazio optuženik trčeći prema zidu zgrade napuštene gostionice 'Fontana',...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL